БІОТЕХНОЛОГІЧНА ПЕРЕРОБКА

   

Органічні відходи - відділені з ТПВ, або отримані безпосередньо від перевізника (заклади харчування, школи, тощо) можуть бути перероблені за двома напрямами: або біотермічне перероблення з отриманням компосту (біодобрива), або анаеробне оброблення з отриманням біогазу та органо-мінеральних добрив.

         Біо-добрива (компостування)

      Компостування органічних відходів є прийнятою практикою в країнах Європейського союзу. Технологія є стандартизованою. Якщо є потреба в компості, або-ж виробництво біогазу є нерентабельнім, чи малий об’єм його видобутку не дозволяє запустити об’єкт енергогосподарства, то - доцільно використовувати технологію промислового або відкритого біотермічного перероблення органічних відходів (компостування).

      Система біотермічного перероблення органічних відходів з отриманням компосту передбачає: систему конвеєрів, бункер-приямок, подрібнювальне обладнання для подрібнювання органічної речовини, яка є у складі ТПВ, біобарабани (або біотермічні камери, котловани, ділянки чи штабелі), подрібнювальне обладнання для подрібнювання компосту з магнітним сепаратором, грейферний кран.

     На першому етапі органічна речовина (харчові відходи, відходи рослинного походження тощо), отримана після сортування ТПВ на барабанному сепараторі, стрічковим конвеєром подавається до бункера-накопичувача. Об'єм бункера–накопичувача збалансований з добовою потужністю процесу так, щоб органічна речовина затримувалась в ньому не більше 8 годин у разі компостування в штабелях, біотермічних камерах і котлованах, та не більше 24 годин у разі промислового методу компостування.

      Після бункера-накопичувача органічна речовина надходить на компостування.

      Цех компостування органічної речовини має включати: відділення попереднього подрібнення; аераційне відділення; відділення проведення процесу компостування; відділення подрібнення готового компосту; склад зберігання готового компосту.

       Для подрібнення органічної речовини, що надходить на компостування, використовують барабанні грохоти або дробарки. Під час остаточного подрібнювання можливо використовувати також шахтні млини.

       У відділенні проведення процесу компостування (залежно від технології) розташовують: штабелі з природною аерацією; штабелі з примусовою аерацією; біотермічні камери; котловани; споруди для промислового компостування.

      Біотермічні камери та безкамерне компостування з примусовою аерацією дозволено застосовувати для малих міст та селищ з населенням до 50 тис. мешканців, польове компостування - в містах з населенням 50-500 тис мешканців. В населених пунктах з населенням більше ніж 500 тис. мешканців дозволено використовувати промислове компостування.

     Основним обладнанням головного корпусу є горизонтальні барабани, що обертаються (біобарабани). Перероблення здійснюють за двохдобовим чи трьохдобовим циклом.

     Розмір відділення дозрівання компосту після циклу оброблення у біобарабанах визначають з урахуванням об’єму органічної речовини та геометричних параметрів штабелів.

     Відділення зберігання готового компосту розташовують по периметру ділянок компостування. Розмір відділення визначають із розрахунку 6-місячного утворення компосту з урахуванням геометричних параметрів штабелів.

     Готовий компост є кінцевим продуктом для реалізації.

    Біогаз

    Система анаеробного оброблення (зброджування) органічної речовини, що є у складі ТПВ складається з: системи конвеєрів, бункер-приямок, подрібнювальне обладнання, проціджувачі, насоси, метантенки, газгольдери, теплообмінники, обладнання для очищення біогазу. Усі ТПВ, що надходять на підприємство, проходять дозиметричний контроль згідно з вимогами Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України.

    Виробництво біогазу здійснюють шляхом анаеробного оброблення (зброджування) органічної речовини (харчових відходів, відходів рослинного походження тощо), вилученої з ТПВ.

    Органічна речовина, придатна для анаеробного зброджування, має відповідати таким вимогам: бути свіжою; бути гідравлічно-транспортабельною, не містити включень розміром більше 30 мм і твердих мінеральних частинок, щільність яких перевищує 1100 т/м3. оптимальні параметри маси для анаеробного зброджування: вологість – від 90 % до 92%; зольність – від 15 % до16%; рН – від 6,9 до 8,0; вміст жирних кислот – від 600 мг/л до 1500мг/л; лужність – від 1500 мг CaCO3/л до 3000 мг CaCO3/л; C: N – від 10 до 16.

    Для забезпечення оптимального співвідношення C: N і одержання більшої кількості біогазу, дозволено додавати у масу, що зброджується, інші органічні відходи: сирий осад комунальних стічних вод, гній різних видів тварин. Маса, що зброджується, не повинна вміщувати речовини, які пригнічують життєдіяльність метаноутворюючих організмів, у концентрації вище допустимої. До цих речовин відносяться: різні форми азоту, більшість важких, лужних, лужноземельних металів, сульфідів, кисню, антибіотиків, дезінфікуючих засобів та інших речовин.

Вихід біогазу з відходів харчової промисловості

 

субстрат сухое вещество

%

Органическая сухое вещество

%

выход биогаза

м 3 / т

метан

CH 4

%

очистки сои 90.0 95.1 516.7 52.7
Картофельная барда, свежая 6.0 86.7 35.0 56.3
овсяные хлопья 91.0 98.1 619.7 53.5
Пивная дробина, свежая 24.0 95.5 122.2 59.3
отруби 89.0 86.5 262.4 50.7
Силосованных пивная дробина 26.0 95.2 136.5 59.1
яблочная мезга 22.0 97.6 111.6 51.7
соевая мука 87.0 93.3 551.6 61.2
Пшеничная барда, жидкая 6.0 94.0 36.1 58.9
кукурузный глютен 90.5 97.9 597.1 66.0
лактоза 100.0 99.7 756.0 50.0
Цельное коровье молоко 13.5 94.7 114.9 62.8
пивные дрожжи 10.0 91.8 60.7 62.1
Пивные дрожжи сухие 90.0 91.9 505.8 61.0
Старый хлеб 65.0 97.2 482.0 52.8
отходы пекарен 87.7 97.1 650.6 52.8
отходы сыроварни 79.3 94.0 673.8 67.5
Пищевые отходы с низким содержанием жира 14.4 81.5 75.4 59.8
Пищевые отходы с высоким содержанием жира 18.0 92.3 126.5 62.0
Пахта, свежая 8.0 92.3 54.4 59.2
казеин 88.0 93.1 567.4 69.1
Обезжиренное молоко, сухое 94.1 91.7 628.7 57.7
рапсовое мука 88.6 92.1 496.1 59.8
мука подсолнечное 89.4 91.9 488.2 61.3
Различные пищевые отходы 40.0 50.0 120.0 60.0
жир 95.0 92.0 874.0 68.0
глицерин 100.0 99.5 845.7 50.0
льняное масло 99.9 99.9 1222.6 68.0
рапсовое масло 99.9 99.9 1197.6 68.0
соевое масло 99.9 99.9 1222.6 68.0
подсолнечное масло 99.9 99.9 1222.6 68.0

Характеристики биогаза

характеристики

 

компоненты биогаза

 

Биогазовая смесь (CH4-60%, CO2-40%)
  CH4

 

CO2

 

H2

 

H2S

 

N2

 

 
Объемная доля,% 55-70 20-44 1 1 <3 100
Объемная теплота сгорания, МДж / м3 35,8

 

-

 

10,8

 

22,8

 

-

 

21,5

 

Предел воспламеняемости (содержание в воздухе),% 5-15

 

-

 

4-30

 

4-45

 

-

 

5-12

 

Температура воспламеняемости, С

 

650 - +750 -

 

+585

 

-

 

-

 

650 - +750

 

Нормальная плотность, г / л 0,72 1,98 0,9 1,54 - 1,2

 

Сбраживания проводится в биореакторах-метантенках, которые являются герметичными, с тепло- гидроизоляцией, имеют устройства загрузки органического вещества и выгрузки сброженной органического вещества и отвода биогаза. Процесс загрузки - выгрузки осуществляется автоматически и непрерывно. Для интенсификации метаногенеза, биореакторы надо оборудованы механизмами для принудительного перемешивания, разрушения корки и подогрева.

    Сбраживания целесообразно проводить с подогревом и поддержанием температур: + 33 ° С ± 2 ° С (мезофильный режим), + 53 ° С ± 2 ° С (термофильный режим). Продолжительность сбраживания органического вещества в биореакторе зависит от физико-химических свойств органического вещества; от температурного режима; от заданной степени разложения органического вещества.

    Продолжительность процесса: для мезофильного режима от 10 суток до 30 суток, для термофильного режима - от 7 суток до 15 суток. Вместимость метантенков зависит от фактической влажности органического вещества и суточной дозы загрузки, которую определяют на основе экспериментальных данных и последующих проектных расчетов. Влажность сбраживаемой массы выгружается из метантенка, принимают в зависимости от соотношения компонентов, загружаемых с сухим веществом.

Анаэробное сбраживание включает в себя следующие процессы:

  • гидролиз;
  • окисления;
  • Образование уксусной кислоты
  • Образование метана;

     Процессы анаэробного сбраживания могут быть одноступенчатой ​​или многоступенчатыми. При одноступенчатой ​​сбраживании, все четыре анаэробные этапы проходят в одном реакторе, то есть не разделены во времени или в пространстве. Многоступенчатые процессы (до 4-х) сбраживания позволяют увеличить выход биогаза, но имеют более высокие инвестиционные затраты за счет дополнительного оборудования и реакторов.

В состав зданий цеха анаэробного обработки входят:

а) здания по подготовке органического вещества, в анаэробного сбраживания, где размещены:

- оборудование для измельчения органического вещества (дробилка)

- оборудование для разведения водой измельченной органического вещества до влажности 90-92% (насосы, резервуары)

- оборудование для удаления включений размером более 30 мм (процеживатели)

- оборудование для непрерывной подачи подготовленной органического вещества в теплообменников для подогрева загрузки ее в реакторов (резервуаров метантенков).

б) Сооружения анаэробного сбраживания, к которым относятся:

-реакторы с оборудованием перемешивания; насосная станция для скачивания органического вещества и вспомогательного рециркуляционного перемешивания органического вещества;

-газозбирний пункт для сбора биогаза от реакторов метантенкив и удаления из него конденсата;

галерея с башней лифта;

-газгольдеры для аккумулирования биогаза;

-газовая свеча с пунктом управления (факельная установка), где сжигается избыток биогаза в случае аварийной ситуации;

-резервуар хранения переброженная массы;

-центрифугы для отделения твердых частиц и жидкости;

-пастеризатор для компоста;

-насосы рециркуляции и при необходимости очистные сооружения для избыточной воды.

в) Сооружения для энергетической утилизации биогаза метантенкив с получением электрической и тепловой энергии, к которым относятся:

-оборудование по подготовке биогаза для использования его в качестве топлива в котлах или двигатель-генераторов;

-тепловой установка (теплообменное оборудование). Теплообменное оборудование используется для нагрева органического вещества, загружается в метантенки, теплоносителем - циркуляционной оборотной водой системы рекуперации сбросного тепла от котла с турбоагрегатом или когенерационной энергоустановки; насосная станция циркуляционного оборотного водоснабжения системы рекуперационных тепла от котла или когенерационной установки и теплообменного оборудования для нагрева органического вещества, загружается в метантенки.

      Сброженных органическая суспензия проходит через центрифугу. Обезвоженная твердая фракция характеризуется высокой однородностью и представляет собой высококачественное сырье для получения компоста. При необходимости возможна ее пастеризация. После чего компост хранится в резервуаре для переброженная массы.

 

     Полученный биогаз сжигается в специальных котлах или двигатель-генераторов для получения тепловой и / или электрической энергии.